NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U l. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U l. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025.

dostupan je za preuzimanje na poveznici: Natječaj za upis učenika

Nabava usluga čišćenja poslovnih prostorija

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

za nabavu usluge čišćenja poslovnih prostorija

Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave, Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec upućuje poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge čišćenja prostorija u Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec.

Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge čišćenja.pdf

Ponudbeni list.pdf

Troškovnik usluga čišćenja.xslx

Izjava Prilog 3.pdf

 

 

N A T J E Č A J

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka,

za prijem radnika/ice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

1. Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite-odgojitelj (m/ž)10  izvršitelja

Preuzmite natječaj u PDF-u klikom na poveznicu: Natječaj

 

Uvjeti za prijam u radni odnos:

 – završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je

– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane

profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima

kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija

– nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22,

119/22 ,71/23i 156/23).

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

 

Posebni uvjeti:

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–  položen stručni ispit

– odobrenje nadležne komore za samostalan rad

– poznavanje rada na računalu

– položen vozački ispit B-kategorije

– probni rad 6 mjeseci

 

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti neovjerene preslike:

– vlastoručno potpisan životopis,

– rodni list,

– domovnicu,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od 30 dana

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– važeću dopusnice nadležne komore,

-dokument kojim dokazuje radno iskustvo na poslovima u struci (potvrda poslodavca, ugovor o radu),

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30

dana) i

– dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

 

Prije izbora kandidata, kandidat će predočiti izvornik dokumentacije.

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz

natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom

zakonu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21),

članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93,

2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj

rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te

članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u

prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju

prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim

uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s

člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji

(NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih

uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz

Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva

hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne

smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se

navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem

prijave na natječaj kandidati  su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje

usluga u zajednici Ivanec za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u

prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka

sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka  (Sl. list EU L 119/1).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.

O vremenu provedbe razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem e-mail adrese naznačene u prijavi na natječaj. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici  Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom:

„Natječaj za prijam u radni odnos stručnog radnika u sustavu socijalne zaštite– odgojitelj-ne otvaraj“,

 Natječaj vrijedi od 29. 05. 2024. godine do popunjavanja radnih mjesta.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec

 

N A T J E Č A J

za zapošljavanje stručnog radnika u sustavu zaštite djece-
intenzivni nadzor, na neodređeno puno radno vrijeme

Preuzmite natječaj u PDF-u klikom na poveznicu: Natječaj

Stručni radnik u sustavu zaštite djece-intenzivni nadzor (socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator) – 2 izvršitelja ( m/ž ) na neodređeno puno radno vrijeme.
Način rada: dvije smjene.
Uvjet za obavljanje poslova:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske
rehabilitacije ili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij
socijalne politike u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za
obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost socijalnog
rada, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije i odobrenje za rad
nadležne komore
– položen stručni ispit
– vozačka dozvola B-kategorije – aktivan vozač.
– probni rad: 6 (šest) mjeseci
–nepostojanje zapreka iz članka 261.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22, 119/22 ,71/23 i 156/23)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.
Opis poslova: provođenje mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta na temelju Obiteljskog zakona pružanjem intenzivne stručne pomoći roditeljima, kada je utvrđeno da je djetetov razvoj ugrožen, a roditelji su spremni i sposobni promijeniti svoje ponašanje, kako bi se spriječilo izdvajanje djeteta iz obitelji. Mjera se provodi u obitelji kroz najmanje dva susreta voditelja mjere i roditelja tjedno, a po potrebi i češće, prilikom čega se pruža pojačana pomoć, vodstvo i modeliranje odgovarajućih ponašanja roditelja, sukladno programu rada provođenja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora.
Po primitku u radni odnos, stručni radnik je obavezan sudjelovati i završiti dodatni standardizirani program stručnog usavršavanja za voditelja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu prije početka rada s obiteljima te će navedeni program stručnog usavršavanja biti osiguran od strane poslodavca.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte. Prijava mora biti potpisana.

Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
– domovnica,
– rodni list,
– dokaz o položenom stručnom ispitu,
– potvrda o radnom stažu (elektronički zapis s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
– dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije,
– dokaz o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti (sukladno Zakonu o djelatnosti socijalnog rada, Zakonu o psihološkoj djelatnosti i Zakonu o socijalnopedagoškoj djelatnosti.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz
natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
zakonu.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21),
članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93,
2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te
članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u
prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju
prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s
člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji
(NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva
hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%
20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne
smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se
navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem
prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje
usluga u zajednici Ivanec za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u
prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka
sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1).
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.
O vremenu provedbe razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem e-mail adrese naznačene u prijavi na natječaj. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom: “Natječaj za radno mjesto stručni radnik u sustavu zaštite djece-intenzivni nadzor“.
Natječaj vrijedi od 15. 05. 2024. godine do popunjavanja radnih mjesta.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

 

Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec

 

 

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova i zadataka
za prijem radnika/ice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

1.Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite (m/ž) – 4 izvršitelja

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu
Tajnik/ica — I izvršitelj/ica na odredeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova i zadataka
za prijem radnika/ice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

1.Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite (m/ž) – 4 izvršitelja

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj

Uvjeti za prijam u radni odnos:

– završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili
preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije,
edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije,
politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili
završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici
Hrvatskoj ili mu je
– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane
profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore
– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima
kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija
– nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22,
119/22 ,71/23i 156/23).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

Posebni uvjeti:
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen stručni ispit
– odobrenje nadležne komore za samostalan rad
– poznavanje rada na računalu
– položen vozački ispit B-kategorije
– probni rad 6 mjeseci

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti neovjerene preslike:
– vlastoručno potpisan životopis,
– rodni list,
– domovnicu,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od 30 dana
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– važeću dopusnice nadležne komore,
-dokument kojim dokazuje radno iskustvo na poslovima u struci (potvrda poslodavca, ugovor o radu),
– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30
dana) i
– dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

Prije izbora kandidata, kandidat će predočiti izvornik dokumentacije.

2. Suradnik u nastavi (m/ž) -1 izvršitelj

Uvjeti:
-završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS) – drvna struka
-prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu i Zakonu o strukovnom obrazovanju,
-nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.
Posebni uvjeti:
-položen stručni ispit,
-ima potrebne pedagoške kompetencije,
-osposobljenost za rukovanje motornim strojevima i alatima

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokumente u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će izvornik i to:
-životopis
-svjedodžba o završenoj srednjoj stručnoj spremi,
-domovnica,
-rodni list,
-dokaz o položenom stručnom ispitu,
-potvrda o stečenim pedagoškim kompetencijama,
-potvrda o radnom stažu (elektronički zapis s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
-uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Suradnik u nastavi koji u vrijeme zasnivanja radnog odnosa u djelatnosti socijalne skrbi nema položen stručni ispit, a ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke dužan je u roku od godine dana od prijama u radni odnos položiti stručni ispit sukladno članku 257. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22,71/23 i 156/23).

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz
natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
zakonu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21),
članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93,
2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te
članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u
prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju
prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s
člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji
(NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva
hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis% 20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf ).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne
smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se
navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem
prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje
usluga u zajednici Ivanec za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u
prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka
sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1).
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.
O vremenu provedbe razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem e-mail adrese naznačene u prijavi na natječaj. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se poštom u roku
od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Centar za pružanje usluga u
zajednici Ivanec, Pahinsko 6. 42 240 Ivanec s naznakom:

„Natječaj za prijam u radni odnos stručnog radnika u sustavu socijalne zaštite– ne otvaraj“,
„Natječaj za prijam u radni odnos suradnika u nastavi-ne otvaraj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka

za prijem radnika/ice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj

 

1.Stručni radnik I. vrste – odgojitelj (m/ž)10 izvršitelja

Uvjeti za prijam u radni odnos:

 – završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici

Hrvatskoj ili mu je

– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija

– nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22 ,71/23i 156/23).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

 

Posebni uvjeti:

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–  položen stručni ispit

– odobrenje nadležne komore za samostalan rad

– poznavanje rada na računalu

– položen vozački ispit B-kategorije

– probni rad 6 mjeseci

 

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti neovjerene preslike:

– vlastoručno potpisan životopis,

– rodni list,

– domovnicu,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od 30 dana

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– važeću dopusnice nadležne komore,

– dokument kojim dokazuje radno iskustvo na poslovima u struci (potvrda poslodavca, ugovor o radu),

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana) i

– dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

Prije izbora kandidata, kandidat će predočiti izvornik dokumentacije.

 

  1. Pomoćni radnik-čistač/ica (m/ž) -1 izvršitelj

Uvjeti:

-završeno osnovnoškolsko obrazovanje

-nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22 ,71/23i 156/23).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokumente u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata  predočit će  izvornik i to:

-životopis

-dokument o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba o završenoj osnovnoj školi i sl.)

-domovnica,

-rodni list,

-potvrda o radnom stažu (elektronički zapis s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

-uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana),

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%

20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati  su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka  (Sl. list EU L 119/1).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.

O vremenu provedbe razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem e-mail adrese naznačene u prijavi na natječaj. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se  poštom u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec, Pahinsko 6. 42 000 Ivanec s naznakom:

„Natječaj za prijam u radni odnos odgojitelja/ice – ne otvaraj“,

„Natječaj za prijam u radni odnos pomoćnog radnika-čistač/ica-ne otvaraj“.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, a u tom slučaju ravnatelj donosi odluku o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu
Kuhar/ica — 1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,

uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – kuharica
Uvjeti:
završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara/icu
jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Detaljnije…

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:
Kuhar/ica — 1 izvršitelj/ica rła neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probno rada od 2 mjeseca

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – kuharica

Uvjeti:
– završeno srednjoškolsko Ob azovanje za kuhara/icu
– jedna (l) godina radnog isk stva na odgovarajućim poslovima
– nepostojanje zapreka iz čl a 261. Zakona o socijalnoj skrbi

Detaljnije…