NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U l. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U l. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025.

dostupan je za preuzimanje na poveznici: Natječaj za upis učenika

N A T J E Č A J

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka,

za prijem radnika/ice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

1. Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite-odgojitelj (m/ž)10  izvršitelja

Preuzmite natječaj u PDF-u klikom na poveznicu: Natječaj

 

Uvjeti za prijam u radni odnos:

 – završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je

– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane

profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima

kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija

– nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22,

119/22 ,71/23i 156/23).

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

 

Posebni uvjeti:

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–  položen stručni ispit

– odobrenje nadležne komore za samostalan rad

– poznavanje rada na računalu

– položen vozački ispit B-kategorije

– probni rad 6 mjeseci

 

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti neovjerene preslike:

– vlastoručno potpisan životopis,

– rodni list,

– domovnicu,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od 30 dana

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– važeću dopusnice nadležne komore,

-dokument kojim dokazuje radno iskustvo na poslovima u struci (potvrda poslodavca, ugovor o radu),

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30

dana) i

– dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

 

Prije izbora kandidata, kandidat će predočiti izvornik dokumentacije.

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz

natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom

zakonu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21),

članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93,

2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj

rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te

članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u

prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju

prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim

uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s

člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji

(NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih

uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz

Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva

hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne

smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se

navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem

prijave na natječaj kandidati  su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje

usluga u zajednici Ivanec za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u

prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka

sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka  (Sl. list EU L 119/1).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.

O vremenu provedbe razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem e-mail adrese naznačene u prijavi na natječaj. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici  Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom:

„Natječaj za prijam u radni odnos stručnog radnika u sustavu socijalne zaštite– odgojitelj-ne otvaraj“,

 Natječaj vrijedi od 29. 05. 2024. godine do popunjavanja radnih mjesta.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec

 

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova i zadataka
za prijem radnika/ice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

1.Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite (m/ž) – 4 izvršitelja

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu
Tajnik/ica — I izvršitelj/ica na odredeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova i zadataka
za prijem radnika/ice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

1.Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite (m/ž) – 4 izvršitelja

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj

Uvjeti za prijam u radni odnos:

– završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili
preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije,
edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije,
politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili
završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici
Hrvatskoj ili mu je
– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane
profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore
– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima
kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija
– nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22,
119/22 ,71/23i 156/23).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

Posebni uvjeti:
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen stručni ispit
– odobrenje nadležne komore za samostalan rad
– poznavanje rada na računalu
– položen vozački ispit B-kategorije
– probni rad 6 mjeseci

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti neovjerene preslike:
– vlastoručno potpisan životopis,
– rodni list,
– domovnicu,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od 30 dana
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– važeću dopusnice nadležne komore,
-dokument kojim dokazuje radno iskustvo na poslovima u struci (potvrda poslodavca, ugovor o radu),
– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30
dana) i
– dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

Prije izbora kandidata, kandidat će predočiti izvornik dokumentacije.

2. Suradnik u nastavi (m/ž) -1 izvršitelj

Uvjeti:
-završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS) – drvna struka
-prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu i Zakonu o strukovnom obrazovanju,
-nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.
Posebni uvjeti:
-položen stručni ispit,
-ima potrebne pedagoške kompetencije,
-osposobljenost za rukovanje motornim strojevima i alatima

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokumente u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će izvornik i to:
-životopis
-svjedodžba o završenoj srednjoj stručnoj spremi,
-domovnica,
-rodni list,
-dokaz o položenom stručnom ispitu,
-potvrda o stečenim pedagoškim kompetencijama,
-potvrda o radnom stažu (elektronički zapis s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
-uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Suradnik u nastavi koji u vrijeme zasnivanja radnog odnosa u djelatnosti socijalne skrbi nema položen stručni ispit, a ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke dužan je u roku od godine dana od prijama u radni odnos položiti stručni ispit sukladno članku 257. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22,71/23 i 156/23).

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz
natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
zakonu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21),
članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93,
2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te
članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u
prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju
prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s
člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji
(NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva
hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis% 20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf ).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne
smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se
navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem
prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje
usluga u zajednici Ivanec za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u
prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka
sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1).
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.
O vremenu provedbe razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem e-mail adrese naznačene u prijavi na natječaj. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se poštom u roku
od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Centar za pružanje usluga u
zajednici Ivanec, Pahinsko 6. 42 240 Ivanec s naznakom:

„Natječaj za prijam u radni odnos stručnog radnika u sustavu socijalne zaštite– ne otvaraj“,
„Natječaj za prijam u radni odnos suradnika u nastavi-ne otvaraj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka

za prijem radnika/ice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj

 

1.Stručni radnik I. vrste – odgojitelj (m/ž)10 izvršitelja

Uvjeti za prijam u radni odnos:

 – završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici

Hrvatskoj ili mu je

– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija

– nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22 ,71/23i 156/23).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

 

Posebni uvjeti:

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–  položen stručni ispit

– odobrenje nadležne komore za samostalan rad

– poznavanje rada na računalu

– položen vozački ispit B-kategorije

– probni rad 6 mjeseci

 

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti neovjerene preslike:

– vlastoručno potpisan životopis,

– rodni list,

– domovnicu,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od 30 dana

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– važeću dopusnice nadležne komore,

– dokument kojim dokazuje radno iskustvo na poslovima u struci (potvrda poslodavca, ugovor o radu),

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana) i

– dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

Prije izbora kandidata, kandidat će predočiti izvornik dokumentacije.

 

 1. Pomoćni radnik-čistač/ica (m/ž) -1 izvršitelj

Uvjeti:

-završeno osnovnoškolsko obrazovanje

-nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22 ,71/23i 156/23).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokumente u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata  predočit će  izvornik i to:

-životopis

-dokument o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba o završenoj osnovnoj školi i sl.)

-domovnica,

-rodni list,

-potvrda o radnom stažu (elektronički zapis s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

-uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana),

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%

20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati  su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka  (Sl. list EU L 119/1).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.

O vremenu provedbe razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem e-mail adrese naznačene u prijavi na natječaj. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se  poštom u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec, Pahinsko 6. 42 000 Ivanec s naznakom:

„Natječaj za prijam u radni odnos odgojitelja/ice – ne otvaraj“,

„Natječaj za prijam u radni odnos pomoćnog radnika-čistač/ica-ne otvaraj“.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, a u tom slučaju ravnatelj donosi odluku o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu
Kuhar/ica — 1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,

uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – kuharica
Uvjeti:
završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara/icu
jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Detaljnije…

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:
Kuhar/ica — 1 izvršitelj/ica rła neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probno rada od 2 mjeseca

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – kuharica

Uvjeti:
– završeno srednjoškolsko Ob azovanje za kuhara/icu
– jedna (l) godina radnog isk stva na odgovarajućim poslovima
– nepostojanje zapreka iz čl a 261. Zakona o socijalnoj skrbi

Detaljnije…

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec.

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – ravnatelj/ica

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno
  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike,
  prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine,
  sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili
  završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen
  studij iz polja likovne ili glazbene umjetnost

  Detaljnije…

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu psihologa, 1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz uvjet probnog rada u trajanju 6 mjeseci.

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – psiholog
Stručni uvjet za psihologa:
– završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski studij psihologije
(mag. psihologije)
– položen stručni ispit za psihologa
– najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima psihologa
– nepostojanje zapreke iz članka 261. ZSS-a
– važeća dopusnica Hrvatske psihološke komore
– vozačka dozvola B kategorije

Detaljnije…