N A T J E Č A J

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

za obavljanje poslova i zadataka
za prijem radnika/ice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

1.Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite (m/ž) – 4 izvršitelja

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj

Uvjeti za prijam u radni odnos:

– završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili
preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije,
edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije,
politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili
završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici
Hrvatskoj ili mu je
– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane
profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore
– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima
kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija
– nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22,
119/22 ,71/23i 156/23).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

Posebni uvjeti:
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen stručni ispit
– odobrenje nadležne komore za samostalan rad
– poznavanje rada na računalu
– položen vozački ispit B-kategorije
– probni rad 6 mjeseci

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti neovjerene preslike:
– vlastoručno potpisan životopis,
– rodni list,
– domovnicu,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od 30 dana
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– važeću dopusnice nadležne komore,
-dokument kojim dokazuje radno iskustvo na poslovima u struci (potvrda poslodavca, ugovor o radu),
– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30
dana) i
– dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

Prije izbora kandidata, kandidat će predočiti izvornik dokumentacije.

2. Suradnik u nastavi (m/ž) -1 izvršitelj

Uvjeti:
-završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS) – drvna struka
-prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu i Zakonu o strukovnom obrazovanju,
-nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.
Posebni uvjeti:
-položen stručni ispit,
-ima potrebne pedagoške kompetencije,
-osposobljenost za rukovanje motornim strojevima i alatima

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokumente u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će izvornik i to:
-životopis
-svjedodžba o završenoj srednjoj stručnoj spremi,
-domovnica,
-rodni list,
-dokaz o položenom stručnom ispitu,
-potvrda o stečenim pedagoškim kompetencijama,
-potvrda o radnom stažu (elektronički zapis s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
-uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Suradnik u nastavi koji u vrijeme zasnivanja radnog odnosa u djelatnosti socijalne skrbi nema položen stručni ispit, a ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke dužan je u roku od godine dana od prijama u radni odnos položiti stručni ispit sukladno članku 257. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22,71/23 i 156/23).

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz
natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
zakonu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21),
članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93,
2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te
članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u
prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju
prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s
člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji
(NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva
hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis% 20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf ).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne
smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se
navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem
prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje
usluga u zajednici Ivanec za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u
prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka
sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1).
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.
O vremenu provedbe razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem e-mail adrese naznačene u prijavi na natječaj. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se poštom u roku
od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Centar za pružanje usluga u
zajednici Ivanec, Pahinsko 6. 42 240 Ivanec s naznakom:

„Natječaj za prijam u radni odnos stručnog radnika u sustavu socijalne zaštite– ne otvaraj“,
„Natječaj za prijam u radni odnos suradnika u nastavi-ne otvaraj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.