Entries by eneladmin

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – ASFALTIRANJE NOGOMETNOG IGRALIŠTA

OPIS PREDMETA NABAVE: 1. Predrnet nabave: radovi na asfaltiranju postojećeg nogometnog igrališta Odgojnog doma Ivanec prema troškovniku koji se nalazi u prilogu poziva 2. Procijenjena vrijednost nabave: 85.000,00 kuna bez PDV-a Rok za dostavu ponuda je 24.08.2018. godine do 13.00 sati. Cijelu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku u PDF formatu: http://www.odgojnidom-ivanec.hr/wp-content/uploads/2018/08/asfaltiranje-nogometnog-igrališta.pdf

Grupni rad u Domu za odgoj Karlovac

Grupni rad sa stručnim djelatnicima u Domu za odgoj Karlovac 3. sastanak Bilješka razgovora sa stručnim djelatnicima Doma za odgoj Karlova održanog 4. srpnja 2018. od 11.15 do 12.50  u Domu za odgoj Karlovac Prisutni (abecednim redom): Martina Brajdić Manojlović, ravnateljica Doma za odgoj Karlovac Martina Čulig, diplomirana pravnica u Centru za socijalnu skrb Karlovac […]

Održan treći radni sastanak pravnica HPC-a u Karlovcu

Održan treći radni sastanak pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima u Odgojnom domu u Karlovcu Dana 4. srpnja 2018. održan je treći, ujedno i posljednji, sastanak u nizu sastanaka sa stručnim djelatnicima zaposlenim u ustanovama socijalne skrbi na temu „Uloga posebnog skrbnika – načelo najboljeg interesa djeteta na projektu „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“ koji […]

Održan treći krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima

Održan treći krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave i Odgojnom domu u Ivancu Krenuo je i treći krug sastanaka sa stručnim djelatnicima zaposlenim u ustanovama socijalne skrbi na temu „Uloga posebnog skrbnika – načelo najboljeg interesa djeteta na projektu „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“ […]

Održan drugi krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima

Održan drugi krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima koji skrbe  o djeci bez pratnje u Odgojnom domu u Ivancu i Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave Hrvatski pravni centar (HPC), u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu […]

Održan i drugi sastanak u Odgojnom domu u Karlovcu

Sa stručnim djelatnicima koji skrbe o djeci bez pratnje održan i drugi sastanak u Odgojnom domu u Karlovcu Nakon sastanaka u Dugavama i Ivancu,  drugi sastanak s djelatnicima raznih stručnih profila  koji skrbe o djeci bez pratnje održan je 16. svibnja 2018. u Odgojnom domu u Karlovcu, U sklopu teme o pravima i obvezama djece […]

JAVNA NABAVA – POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

JAVNA NABAVA POZIV ZA DOSTAVU PONUDA od 26.06.2018. ZA RADOVE I STRUČNI NADZOR Klikom na linkove preuzmite natječajnu dokumentaciju u PDF formatu: Poziv  za dostavu ponude – radovi Poziv za dostavu ponude – stručni nadzor  Rok za dostavu ponuda je 05.07.2018. godine do 13.00 sati.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

ODGOJNI DOM IVANEC Ivanec, Pahinsko 6 Broj: 01-90/5-18. Ivanec, 11.05.2018.   POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Sukladno članku 12 . stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, naručitelj nije u obvezi provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, […]