JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka

za prijem radnika/ice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj

 

1.Stručni radnik I. vrste – odgojitelj (m/ž)10 izvršitelja

Uvjeti za prijam u radni odnos:

 – završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici

Hrvatskoj ili mu je

– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija

– nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22 ,71/23i 156/23).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

 

Posebni uvjeti:

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–  položen stručni ispit

– odobrenje nadležne komore za samostalan rad

– poznavanje rada na računalu

– položen vozački ispit B-kategorije

– probni rad 6 mjeseci

 

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti neovjerene preslike:

– vlastoručno potpisan životopis,

– rodni list,

– domovnicu,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od 30 dana

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– važeću dopusnice nadležne komore,

– dokument kojim dokazuje radno iskustvo na poslovima u struci (potvrda poslodavca, ugovor o radu),

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana) i

– dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

Prije izbora kandidata, kandidat će predočiti izvornik dokumentacije.

 

 1. Pomoćni radnik-čistač/ica (m/ž) -1 izvršitelj

Uvjeti:

-završeno osnovnoškolsko obrazovanje

-nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22 ,71/23i 156/23).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokumente u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata  predočit će  izvornik i to:

-životopis

-dokument o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba o završenoj osnovnoj školi i sl.)

-domovnica,

-rodni list,

-potvrda o radnom stažu (elektronički zapis s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

-uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana),

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%

20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati  su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka  (Sl. list EU L 119/1).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.

O vremenu provedbe razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem e-mail adrese naznačene u prijavi na natječaj. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se  poštom u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec, Pahinsko 6. 42 000 Ivanec s naznakom:

„Natječaj za prijam u radni odnos odgojitelja/ice – ne otvaraj“,

„Natječaj za prijam u radni odnos pomoćnog radnika-čistač/ica-ne otvaraj“.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, a u tom slučaju ravnatelj donosi odluku o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu
Kuhar/ica — 1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,

uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – kuharica
Uvjeti:
završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara/icu
jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Detaljnije…

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:
Kuhar/ica — 1 izvršitelj/ica rła neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probno rada od 2 mjeseca

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – kuharica

Uvjeti:
– završeno srednjoškolsko Ob azovanje za kuhara/icu
– jedna (l) godina radnog isk stva na odgovarajućim poslovima
– nepostojanje zapreka iz čl a 261. Zakona o socijalnoj skrbi

Detaljnije…

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec.

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – ravnatelj/ica

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno
  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike,
  prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine,
  sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili
  završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen
  studij iz polja likovne ili glazbene umjetnost

  Detaljnije…

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu psihologa, 1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz uvjet probnog rada u trajanju 6 mjeseci.

Preuzmite natječaj u cijelosti klikom na poveznicu: Natječaj – psiholog
Stručni uvjet za psihologa:
– završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski studij psihologije
(mag. psihologije)
– položen stručni ispit za psihologa
– najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima psihologa
– nepostojanje zapreke iz članka 261. ZSS-a
– važeća dopusnica Hrvatske psihološke komore
– vozačka dozvola B kategorije

Detaljnije…