NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE – suradnika u nastavi – produžen do 18. rujna 2022. odnosno do popunjavanja radnog mjesta.

Na temelju članka 259. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 18/2022 i 46/22.), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19), članka 4. Pravilnika o radu Odgojnog doma Ivanec, članka 102. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15, 56/20, 28/21, 144/21), temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Odgojni dom Ivanec raspisuje

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

 na neodređeno i puno radno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca
na poslovima suradnika u nastavi, radno mjesto namještenika III. vrste zvanja,
1. izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS) – drvna struka
 • prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu i Zakonu o strukovnom obrazovanju,
 • položen stručni ispit,
 • ima potrebne pedagoške kompetencije.
 • osposobljenost za rukovanje motornim strojevima i alatima te položen ispit za rad s opasnim kemikalijama
 • nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/tkinje su dužni/ne priložiti dokumente u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/tkinje predočit će izvornik i to:

 • životopis
 • svjedodžba o završenoj srednjoj stručnoj spremi,
 • domovnica,
 • rodni list,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • potvrda o stečenim pedagoškim kompetencijama,
 • potvrda o radnom stažu (elektronički zapis s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, NN 69/17).

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“, br. 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“, br. 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („NN“, br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („NN“, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (čl. 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kinja koji/a koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl. 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Odgojnog doma Ivanec. Preuzmite natječaj u PDF formatu klikom na link: Natječaj – suradnik u nastavi

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom: “Natječaj za suradnika/icu u nastavi. Natječaj vrijedi od 19.08. 2022. do popunjavanja radnog mjesta“

O rezultatima natječaja kandidati/tkinje će biti pisano obaviješteni/ne u zakonskom roku.

  Odgojni dom Ivanec

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.