N A T J E Č A J

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka,

za prijem radnika/ice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

1. Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite-odgojitelj (m/ž)10  izvršitelja

Preuzmite natječaj u PDF-u klikom na poveznicu: Natječaj

 

Uvjeti za prijam u radni odnos:

 – završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je

– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane

profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima

kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija

– nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22,

119/22 ,71/23i 156/23).

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

 

Posebni uvjeti:

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–  položen stručni ispit

– odobrenje nadležne komore za samostalan rad

– poznavanje rada na računalu

– položen vozački ispit B-kategorije

– probni rad 6 mjeseci

 

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti neovjerene preslike:

– vlastoručno potpisan životopis,

– rodni list,

– domovnicu,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od 30 dana

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– važeću dopusnice nadležne komore,

-dokument kojim dokazuje radno iskustvo na poslovima u struci (potvrda poslodavca, ugovor o radu),

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30

dana) i

– dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

 

Prije izbora kandidata, kandidat će predočiti izvornik dokumentacije.

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz

natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom

zakonu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21),

članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93,

2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj

rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te

članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u

prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju

prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim

uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s

člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji

(NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih

uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz

Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva

hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne

smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se

navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem

prijave na natječaj kandidati  su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje

usluga u zajednici Ivanec za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u

prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka

sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka  (Sl. list EU L 119/1).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.

O vremenu provedbe razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem e-mail adrese naznačene u prijavi na natječaj. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici  Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom:

„Natječaj za prijam u radni odnos stručnog radnika u sustavu socijalne zaštite– odgojitelj-ne otvaraj“,

 Natječaj vrijedi od 29. 05. 2024. godine do popunjavanja radnih mjesta.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.