N A T J E Č A J za zapošljavanje djelatnika na neodređeno puno radno vrijeme

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

1. stručni suradnik I. vrste (socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator) – voditelj mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu – intenzivni nadzor (m/ž) – 6 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme.

Način rada: dvije smjene.
Uvjet za obavljanje poslova:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije ili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalne politike u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost socijalnog rada, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije i odobrenje za rad nadležne komore
– položen stručni ispit
– vozačka dozvola B-kategorije – aktivan vozač.
– probni rad: 6 (šest) mjeseci
– nepostojanje zapreka iz članka 261.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)

Opis poslova: provođenje mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta na temelju Obiteljskog zakona pružanjem intenzivne stručne pomoći roditeljima, kada je utvrđeno da je djetetov razvoj ugrožen, a roditelji su spremni i sposobni promijeniti svoje ponašanje, kako bi se spriječilo izdvajanje djeteta iz obitelji. Mjera se provodi u obitelji kroz najmanje dva susreta voditelja mjere i roditelja tjedno, a po potrebi i češće, prilikom čega se pruža pojačana pomoć, vodstvo i modeliranje odgovarajućih ponašanja roditelja, sukladno programu rada provođenja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora.
Po primitku u radni odnos, stručni radnik je obavezan sudjelovati i završiti dodatni standardizirani program stručnog usavršavanja za voditelja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu prije početka rada s obiteljima te će navedeni program stručnog usavršavanja biti osiguran od strane poslodavca.

 1. obiteljski suradnik (m/ž) – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme.
  Način rada: dvije smjene.
  Uvjet za obavljanje poslova:
  – završeno srednjoškolsko obrazovanje
  – vozačka dozvola B-kategorije – aktivan vozač
  – probni rad: 3 (tri) mjeseca
  – nepostojanje zapreka iz članka 261.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)

Nakon primanja u radni odnos, radniku će biti osigurana izobrazba za rad obiteljskog suradnika prije počeka rada.

Opis poslova: rad s obiteljima u njihovom vlastitom domu i provođenje aktivnosti usmjeravanja i izravne podrške roditeljima radi usvajanja znanja i vještina vezano uz: stanovanje i vođenje kućanstva, usvajanje radnih navika u održavanju domaćinstva, planiranje samostalne prehrane (priprema jelovnika, nabavka namirnica, pripremanje obroka, higijena namirnica i posuđa), pravilno korištenje i održavanje kućanskih aparata, raspolaganje novcem i planiranje kućnog budžeta (prihodi, rashodi, prioriteti, štednja), osobnu higijenu i higijenske navike, praktičnu pomoć i podršku pri ostvarivanju prava na naknade i usluge u različitim sustavima, brigu o sebi i zdravlju, brigu o dobrobiti i zdravlju djece, organizaciju slobodnog vremena i druge praktične vještine.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte. Prijava mora biti potpisana.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome pod točkom 1., odnosno svjedodžbe za radno mjesto pod točkom 2.),
 • domovnica,
 • rodni list,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod broj 1.)*,
 • potvrda o radnom stažu (elektronički zapis s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije,

– dokaz o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti (sukladno Zakonu o djelatnosti socijalnog rada, Zakonu o psihološkoj djelatnosti i Zakonu o socijalnopedagoškoj djelatnosti (za radno mjesto pod broj 1.).

*Stručni/a radnik/ica koji/a u vrijeme zasnivanja radnog odnosa u djelatnosti socijalne skrbi nema položen stručni ispit, a ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke dužan/na je u roku od godine dana od prijama u radni odnos položiti stručni ispit sukladno članku 257. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, NN 69/17).
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“, br. 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“ br. 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („NN“, br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („NN“, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (čl. 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl. 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka te Općom uredbom o zaštiti podataka (SL EU L 119).

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i web stranici Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec te je otvoren 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom: “Natječaj za radno mjesto _“.

O rezultatima natječaja kandidati/tkinje će biti pisano obaviješteni/ne u zakonskom roku.

Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec
Elvis Gotal, prof., ravnatelj

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.