Održan treći krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima

Održan treći krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave i Odgojnom domu u Ivancu

Krenuo je i treći krug sastanaka sa stručnim djelatnicima zaposlenim u ustanovama socijalne skrbi na temu „Uloga posebnog skrbnika – načelo najboljeg interesa djeteta na projektu „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“ koji Hrvatski pravni centar (HPC), u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu, a koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH.

Dana 6. lipnja 2018. godine održan je sastanak u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave. Na sastanku se raspravljalo o ulozi posebnog skrbnika s naglaskom na postupanja prema djeci bez pratnje u skladu s najboljim interesom djeteta. Predavanje je održala Tatjana Holjevac, pravnica HPC-a i voditeljica Projekta. Na sastanku su sudjelovali stručni djelatnici Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave koji su u svakodnevnom kontaktu s djecom bez pratnje. Nakon sastanka provedeni su razgovori s djecom bez pratnje koja su smještena u domu. Pravnice HPC-a provele su individualne razgovore sa svakim djetetom smještenim u domu, uz prisustvo prevoditelja i posebnog skrbnika, s osvrtom na rješavanje pojedinih problema koja su im djeca tom prigodom iznijela.

Dana 11. lipnja 2018. godine održan je treći po redu sastanak u Odgojnom domu u Ivancu na temu Uloga posebnog skrbnika i primjeni načela najboljeg interesa djeteta u odnosu na svaki konkretni slučaj. Nakon razgovora sa stručnim djelatnicima, pristupilo se razgovoru s djecom bez pratnje smještenom u Odgojnom domu, u prisustvu posebnog skrbnika te prevođenje. Tijekom razgvoora, djecu se uputilo u prava i obveze koje imaju u Republici Hrvtaskoj te su imali priliku postavljati pitanja pravnicama HPC-a o potencijalnim problemima u ostvarivanju svojih prava. Također, djecu se uputilo u postupak odobrenja međunarodne zaštite.

Sljedeći sastanak, ujedno i zadnji u nizu sastanaka sa stručnim djelatnicima po ovom Projektu, održat će se 4. srpnja 2018. godine u Odgojnom domu u Karlovcu.

Tekst možete preuzeti na sljedećem linku u PDF formatu: Održan treći krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave i Odgojnom domu u Ivancu

 

Održan drugi krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima

Održan drugi krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima koji skrbe  o djeci bez pratnje u Odgojnom domu u Ivancu i Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave

Hrvatski pravni centar (HPC), u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH.

Krenuo je drugi krug sastanaka sa stručnim djelatnicima zaposlenim u ustanovama socijalne skrbi. Dana 26. ožujka 2018. godine održan je drugi sastanak u Odgojnom domu u Ivancu. Tema drugog sastanka je bila detaljna obrada zakonodadnih odredbi vezanih za pojedina prava i obveze djece bez pratnje, s naglaskom na probleme vezane za ostvarivanje zdravstvene skrbi te prava na školovanje djece bez pratnje. Također, prisutne se uputilo u pravne norme vezane za pravo na spajanje djeteta bez pratnje s obitelji.

Predavanje je održala pravnica HPC-a, a na sastanku su sudjelovali zaposlenici Odgojnog doma Ivanec koji rade s djecom bez pratnje.

Dana 20. travnja 2018. godine održan je drugi po redu sastanak i u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave na istu temu kao i u Odgojnom domu u Ivancu. Nakon iznesenog pravnog okvira, razgovaralo se o problemima s kojima se stručni djelatnici susreću u svom radu.

Tijekom posjeta, djeca bez pratnje smještena u u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave infomirana su o svojim pravima i obvezama kroz razgovor s pravnicama HPC-a te im je pružena pravna pomoć i podrška. Pravnice HPC-a provele su individualne razgovore sa svakim od djece smještene u domu, uz prisustvo prevoditelja i posebnog skrbnika, s osvrtom na rješavanje pojedinih problema koja su im djeca tom prigodom iznijela.

Sljedeći sastanak se očekuje tijekom svibnja 2018. godine u Odgojnom domu u Karlovcu.

Tekst možete preuzeti na sljedećem linku u PDF formatu:

Održan drugi krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima koji skrbe  o djeci bez pratnje u Odgojnom domu u Ivancu i Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave

 

 

 

Održan i drugi sastanak u Odgojnom domu u Karlovcu

Sa stručnim djelatnicima koji skrbe o djeci bez pratnje održan i drugi sastanak u Odgojnom domu u Karlovcu

Nakon sastanaka u Dugavama i Ivancu,  drugi sastanak s djelatnicima raznih stručnih profila  koji skrbe o djeci bez pratnje održan je 16. svibnja 2018. u Odgojnom domu u Karlovcu, U sklopu teme o pravima i obvezama djece bez pratnje,  poseban naglasak je stavljen na probleme vezane za procjenu starosne dobi, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu. Nakon iznesenog pravnog okvira, razgovaralo se o problemima s kojima se stručni djelatnici susreću u svom svakodnevnom  radu. Izlaganje je održala i raspravu moderirala pravnica HPC-a.

Sljedeći sastanak u Karlovcu pripremamo  početkom srpnja 2018. godine.

Podsjećamo, HPC, u partnerstvu s institcijama u kojima su smještena djeca bez pratnje ( Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojni dom u Ivancu) provodi projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“ koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ovi sastanci pravnica HPC-a i stručnih djelatnika koji rade s djecom bez pratnje održavaju se radi raspravljanja problema s kojima se ti djelatnici suočavaju u praksi i iznalaženja rješenja koja nudi pravo.

Tekst možete pogledati na sljedećem linku u PDF formatu: Sa stručnim djelatnicima koji skrbe o djeci bez pratnje održan i drugi sastanak u Odgojnom domu u Karlovcu

 

 

JAVNA NABAVA – POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

JAVNA NABAVA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA od 26.06.2018. ZA RADOVE I STRUČNI NADZOR

Klikom na linkove preuzmite natječajnu dokumentaciju u PDF formatu:

Poziv  za dostavu ponude – radovi

Poziv za dostavu ponude – stručni nadzor 

Rok za dostavu ponuda je 05.07.2018. godine do 13.00 sati.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

ODGOJNI DOM IVANEC
Ivanec, Pahinsko 6
Broj: 01-90/5-18.
Ivanec, 11.05.2018.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Sukladno članku 12 . stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, naručitelj nije u obvezi provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi,
Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, upućuje poziv za dostavu ponude:
za nabavu opreme za opremanje prostora centralne zgrade Odgojnog doma Ivanec.

I. PODACI O NARUČITELJU
1. Naziv naručitelja: Odgojni dom Ivanec
2. Adresa naručitelja: 42240 Ivanec, Pahinsko 6
3. OIB naručitelja: 03530904023
4. IBAN naručitelja: HR1623900011100014794
5. Telefon za kontakt, tel: 042/771-905, fax: 042/782-546
6. Mail adresa: odgojnidomivanec@gmail.com

II. OPIS PREDMETA NABAVE:
1. Predmet nabave: nabava opreme za opremanje prostora centralne zgrade Odgojnog doma Ivanec prema troškovniku koji se nalazi u prilogu poziva
2. Procijenjena vrijednost nabave: do 150.000,00 kuna bez PDV-a

III. UVJETI NABAVE
1. Način izvršenja nabave: Sklopljeni ugovor
2. Mjesto izvršenja nabave (isporuka robe): Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6
3. Rok valjanosti ponude: 90 dana
4. Rok, način i uvjeti plaćanja:
Plaćanje izvršava Odgojni Dom Ivanec temeljem sklopljenog ugovora.
Rok za plaćanje je 30 dana od dana zaprimanja fakture u sjedište Naručitelja.
5. Način određivanja cijene ponude: Cijena ponude mora biti izražena u kunama.
Izražavanje cijene u drugoj valuti nije dopušteno. Ponuditelj je dužan upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu za svaku stavku troškovnika, te cijenu ponude bez PDV-a, na način kako je to određeno Troškovnikom, kao i upisati ukupnu cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupnu cijenu ponude s PDV-om, na način kako je to određeno u Troškovniku.
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.
7. Kriterij odabira ponude: Prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.

8. Dokazi sposobnosti:
a) Potvrda porezne uprave o stanju duga
b) Izjava o nekažnjavanju
Dokumenti ne smiju biti stariji od mjesec dana od dana otvaranja ponude i mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.
9. Jamstva: Ne traže se

IV. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
1. Podaci o naručitelju, ponuditelju i ponudi (ispunjen, sa potpisom i žigom ponuditelja)
2. Troškovnik (ispunjen, sa potpisom i žigom ponuditelja)
3. Dokazi sposobnosti

V. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDA
1. Način dostave ponude: osobno ili putem pošte
2. Ponude se predaju u izvorniku.
3. Mjesto dostave ponude: Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec.
4. Rok za dostavu ponude: do 21.05.2018.godine do 13,00 sati, bez obzira na način
dostave.
Ponude pristigle izvan roka za dostavu ponuda, kao i ponude koje ne ispunjavaju
uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz Poziva za dostavu ponuda, neće se
uzeti u razmatranje.

VI. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda održat će se u roku od 3 dana od zadnjeg dana za dostavu ponuda u prostorijama Naručitelja.
Otvaranje ponuda nije javno i otvarat će se bez prisustva ponuditelja.

VII. OSTALO
O provedenom postupku nabave Naručitelj će nadležnom Ministarstvu dostaviti prijedlog Odluke o odabiru i u roku od 5 dana od dana primitka odgovora Ministarstva, ponuditeljima će dostaviti obavijest o odabiru ponude ili poništenju postupka nabave.

Ravnatelj:
Elvis Gotal, prof.