N A T J E Č A J

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka,

za prijem radnika/ice u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

1. Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite-odgojitelj (m/ž)10  izvršitelja

Preuzmite natječaj u PDF-u klikom na poveznicu: Natječaj

 

Uvjeti za prijam u radni odnos:

 – završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je

– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane

profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima

kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija

– nepostojanje zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22,

119/22 ,71/23i 156/23).

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

 

Posebni uvjeti:

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–  položen stručni ispit

– odobrenje nadležne komore za samostalan rad

– poznavanje rada na računalu

– položen vozački ispit B-kategorije

– probni rad 6 mjeseci

 

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti neovjerene preslike:

– vlastoručno potpisan životopis,

– rodni list,

– domovnicu,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– uvjerenje o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od 30 dana

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– važeću dopusnice nadležne komore,

-dokument kojim dokazuje radno iskustvo na poslovima u struci (potvrda poslodavca, ugovor o radu),

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30

dana) i

– dokaz o položenom vozačkom ispitu B – kategorije (preslika vozačke dozvole).

 

Prije izbora kandidata, kandidat će predočiti izvornik dokumentacije.

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz

natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom

zakonu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21),

članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93,

2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj

rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te

članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u

prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju

prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim

uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s

člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji

(NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih

uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz

Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva

hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne

smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se

navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem

prijave na natječaj kandidati  su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje

usluga u zajednici Ivanec za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u

prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka

sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka  (Sl. list EU L 119/1).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.

O vremenu provedbe razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem e-mail adrese naznačene u prijavi na natječaj. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici  Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom:

„Natječaj za prijam u radni odnos stručnog radnika u sustavu socijalne zaštite– odgojitelj-ne otvaraj“,

 Natječaj vrijedi od 29. 05. 2024. godine do popunjavanja radnih mjesta.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Centra za pružanje usluga u zajednici Ivanec

 

N A T J E Č A J

za zapošljavanje stručnog radnika u sustavu zaštite djece-
intenzivni nadzor, na neodređeno puno radno vrijeme

Preuzmite natječaj u PDF-u klikom na poveznicu: Natječaj

Stručni radnik u sustavu zaštite djece-intenzivni nadzor (socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator) – 2 izvršitelja ( m/ž ) na neodređeno puno radno vrijeme.
Način rada: dvije smjene.
Uvjet za obavljanje poslova:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske
rehabilitacije ili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij
socijalne politike u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za
obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost socijalnog
rada, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije i odobrenje za rad
nadležne komore
– položen stručni ispit
– vozačka dozvola B-kategorije – aktivan vozač.
– probni rad: 6 (šest) mjeseci
–nepostojanje zapreka iz članka 261.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22, 119/22 ,71/23 i 156/23)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.
Opis poslova: provođenje mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta na temelju Obiteljskog zakona pružanjem intenzivne stručne pomoći roditeljima, kada je utvrđeno da je djetetov razvoj ugrožen, a roditelji su spremni i sposobni promijeniti svoje ponašanje, kako bi se spriječilo izdvajanje djeteta iz obitelji. Mjera se provodi u obitelji kroz najmanje dva susreta voditelja mjere i roditelja tjedno, a po potrebi i češće, prilikom čega se pruža pojačana pomoć, vodstvo i modeliranje odgovarajućih ponašanja roditelja, sukladno programu rada provođenja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora.
Po primitku u radni odnos, stručni radnik je obavezan sudjelovati i završiti dodatni standardizirani program stručnog usavršavanja za voditelja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu prije početka rada s obiteljima te će navedeni program stručnog usavršavanja biti osiguran od strane poslodavca.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte. Prijava mora biti potpisana.

Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
– domovnica,
– rodni list,
– dokaz o položenom stručnom ispitu,
– potvrda o radnom stažu (elektronički zapis s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
– dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije,
– dokaz o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti (sukladno Zakonu o djelatnosti socijalnog rada, Zakonu o psihološkoj djelatnosti i Zakonu o socijalnopedagoškoj djelatnosti.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz
natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom
zakonu.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21),
članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93,
2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te
članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), dužne su u
prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju
prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s
člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji
(NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva
hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%
20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne
smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se
navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Podnošenjem
prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni i daju privolu Centru za pružanje
usluga u zajednici Ivanec za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u
prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu selekcijskog postupka
sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te Općom uredbom o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1).
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.
O vremenu provedbe razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem e-mail adrese naznačene u prijavi na natječaj. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom: “Natječaj za radno mjesto stručni radnik u sustavu zaštite djece-intenzivni nadzor“.
Natječaj vrijedi od 15. 05. 2024. godine do popunjavanja radnih mjesta.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

 

Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec