NATJEČAJ za prijem u radni odnos Učitelj/ica-nastavnik/ica engleskog jezika

NATJEČAJ za prijem u radni odnos Učitelj/ica-nastavnik/ica engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka odsutne radnice.

Stručna sprema- prof./ica engleskog jezika. Iznimno, ako nije moguće osigurati zapošljavanje radnika sa tom stručnom spremom, može se zaposliti učitelj/ica razredne nastave s pojačanim engleskim jezikom.  

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom: “Natječaj za učitelja/icu-nastavnika/icu engleskog jezika” u roku od  15danaod dana objave  natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/tkinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Puni tekst i uvjete natječaja možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: NATJEČAJ za prijem u radni odnos Učitelj/ica-nastavnik/ica engleskog jezika

NATJEČAJ za prijem u radni odnos Psihologa/inju

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom: “Natječaj za psihologa ” u roku od  15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Puni tekst i uvjete natječaja možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: N A T J E Č A J za prijem u radni odnos Psihologa/inju

Dostava dokumentacije za nabavu opreme za opremanje pametne i informatičke učionice

PREDMET: Dostava dokumentacije za nabavu opreme za opremanje pametne i informatičke učionice za potrebe Odgojnog doma Ivanec

Odgojni dom Ivanec kao Naručitelj, ovim putem Vas poziva dostaviti ponudu za nabavu opreme za opremanje pametne i informatičke učionice za potrebe Odgojnog doma Ivanec.

Vašu ponudu molimo dostaviti preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6., 42240 Ivanec s naznakom “ponuda za opremanje pametne i informatičke učionice – ne otvaraj” najkasnije do 22.02.2019. godine do 13,00 sati.

Puni tekst koji uključije:Poziv za dostavu ponude, Podatke o naručitelju, ponuditelju i ponudi, Izjavu o nekažnjavanju i Troškovnik za nabavu opreme za opremanje pametne i informatičke učionice možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku:
Dostava dokumentacije za nabavu opreme za opremanje pametne i informatičke učionice za potrebe Odgojnog doma Ivanec

Financijski izvještaj Odgojnog doma Ivanec za 2018. godinu i Financijski plan za 2019. godinu

Financijski izvještaj možete preuzeti u Excel formatu na sljedećem linku: Financijski izvještaj Odgojnog doma Ivanec za 2018. godinu

Financijski plan za 2019. godinu možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Financijski plan za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Puni tekst Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Projekt “Ostvarimo prava djece bez pratnje”

Hrvatski pravni centar, u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Rijeka i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH, a njegova provedba traje od 1. studenog 2018. do 30. listopada 2019. godine. Cilj ovog projekta jest unaprijediti pravnu zaštitu djece bez pratnje, pružanjem stručne pravne pomoći i podrške djeci bez pratnje te radom sa stručnim djelatnicima u školama, domovima zdravlja i ministarstvima nadležnima za ostvarivanju prava djece bez pratnje svatko u svom djelokrugu, metodama individualnog i grupnog rada. Fokus projekta je stavljen na ostvarivanje prava djece bez pratnje na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i spajanje obitelji. Aktivnosti uključuju izravan rad s osobama različitih profesija koji rade u nadležnim institucijama za ostvarivanje tih prava kroz sastanke na kojima bi uz pravnice HPC-a sudjelovali i predstavnici/ce ustanova socijalne skrbi, partnera na projektu.

Puni tekst možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Projekt “Ostvarimo prava djece bez pratnje”

Bilješka sa 1. sastanka Odbora na projektu „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“ održanog 27. studenog 2018. od 12.00 do 13.20 sati u Hrvatskom pravnom centru u Zagrebu, Hebrangova 21

Puni tekst možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Bilješka sa 1.sastanka Odbora na projektu

Poziv za dostavu ponuda – nabava usluga čišćenja

PREDMET:  Dostava dokumentacije za nabavu usluga čišćenja prostorija Odgojnog doma Ivanec                         

U prilogu dostavljamo  dokumentaciju za nabavu usluge čišćenja prostorija Odgojnog doma Ivanec, te molimo Vašu ponudu.

Ponude slati na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6., 42240 Ivanec  s naznakom „ponuda za čišćenje prostora – ne otvaraj“ najkasnije do  05. 12. 2018. godine do 12,00 sati.

Puni tekst i dokumentaciju mozete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Dokumentacija –  nabava usluga čišćenja prostorija Odgojnog doma Ivanec

Natječaj za prijem u radni odnos odgajatelja/icu

Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelja/icu – 1 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme.

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije.
  • položen stručni ispit
  • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
  • poznavanje rada na računalu
  • vozačka dozvola B kategorije
  • nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz  potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni  priložiti dokumente u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik i to:

– životopis

– diploma o  stručnoj spremi,

– domovnica

– potvrda o radnom stažu (elektronički zapis s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o položenom stručnom ispitu

– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Odgojni dom Ivanec, Pahinsko 6, 42240 Ivanec, s naznakom: “Natječaj za odgajatelja” u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ovjereni tekst natječaja možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Natječaj za prijem u radni odnos – Odgajatelja/ice

Završetak projekta „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“

Hrvatski pravni centar, u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu provodio je projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“ od 1. studenog 2017. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH, a njegova provedba traje do 30. listopada 2018. godine.

Cilj ovog projekta jest unaprijediti pravnu zaštitu djece bez pratnje, pružanjem pravne pomoći i podrške kako djeci bez pratnje tako i stručnim djelatnicima koji rade s tom djecom u javnim ustanovama socijalne skrbi, metodama individualnog i grupnog rada. Posebni ciljevi projekta su informirati djecu bez pratnje o njihovim pravima i omogućiti im iznošenje mišljenja i sudjelovanja u donošenju odluka koje se na njih odnose u konkretnim slučajevima, putem pravne pomoći i podrške te podići razinu znanja i vještina stručnih djelatnika pri rješavanju konkretnih problema u radu s djecom bez pratnje putem pravne pomoći i podrške.

U tri javne ustanove socijalne skrbi (projektni partneri) gdje su smještena djeca bez pratnje, pravnice HPC-a pružale su pravnu pomoć i podršku na dva glavna načina:

  • pružanje pravnih informacija i pravne pomoći djeci bez pratnje kroz grupni razgovor pravnika ovlaštenog za pružanje pravne pomoći s djecom uz prisustvo njihovih skrbnika.
  • pružanje pravne pomoći i podrške djelatnicima u ustanovama socijale skrbi.

Dana 25. rujna 2018. godine održana je zajednička radionica svih stručnih djelatnika koji su sudjelovali na održanim sastancima u Ivancu, Karlovcu i Zagrebu, na kojoj se predstavio i finalizirao Model pravne zaštite djece bez pratnje kao i zaključci i preporuke. Model pravne zaštite djece bez pratnje i zaključci i preporuke nastale nakon provedbe projekta diseminirani su svim ustanovama koje su bile uključene  projekt kao i onima koje nisu bile uključene u Projekt, a rade s djecom bez pratnje, svim centrima za socijalnu skrb kao i relevantnim akterima u sustavu zaštite djece bez pratnje te su objavljene na web i facebook stranici HPC-a.

Model kao i zaključke i preporuke možete naći na sljedećem linku:

MODEL PRAVNE ZAŠTITE DJECE BEZ PRATNJE

ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Projekt „Unaprjeđenje zaštite prava djece bez pratnje“

Pravo azila i migracija je specifično područje prava čijim teorijskim i praktičnim znanjem, raspolaže mali broj stručnjaka, pogotovo kad se radi o djeci bez pratnje stranim državljanima (dalje: djeca bez pratnje). Stručni djelatnici zaposleni u ustanovama socijalne skrbi za djecu i mlade susreli su se s otvorenim pitanjima u odnosu na skrb o toj djeci od trenutka smještaja djece bez pratnje u navedene ustanove, i to kako s novim područjem prava uređenim propisima o međunarodnoj zaštiti i strancima, tako i s novom ranjivom skupinom korisnika. Također, da bi se zaštitila prava te ranjive skupine migranata, paralelno s pružanjem pravnih savjeta i podrške profesionalacima koji s njima rade, potrebno je pružiti izravnu pravnu pomoć i podršku i djeci bez pratnje.

Cijeli tekst možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Model pravne zaštite djece bez pratnje zbrinute u ustanovama socijalne skrbi